KAJAKI WARMIA


 

Oferujemy Pa?stwu aktywny wypoczynek w bezpo?rednim kontakcie z natur? i po?ród naszych najcenniejszych skarbów Warmii i Mazur - czystych jezior i rzek. Nasza oferta jest dostosowana dla ka?dego. Zarówno osoby pocz?tkuj?ce, jak i wytrawni zdobywcy szlaków kajakowych znajd? w?ród naszych tras co? na swoje mo?liwo?ci i oczekiwania. Wszystkich niezdecydowanych zach?camy do przygody na kajakowym szlaku, a gwarantujemy Pa?stwu, ?e nic tak nie odpr??a jak wios?o w d?oni.

Nasze do?wiadczenie budujemy na wspó?pracy z Pa?stwem ju? od 2008 roku - dzi?kujemy za zaufanie!

Kajaki dostarczamy we wskazane przez Pa?stwa miejsce – je?li tylko s? mo?liwo?ci bezpiecznego i zgodnego z prawem wjazdu i roz?adunku sprz?tu.

Po p?ywaniu kajakami polecamy smaczne posi?ki i regionalne piwko w Barze u Szwagra przy Polu Namiotowym w Swaderkach.  Wi?cej informacji w zak?adce FAQ.

Dla niezorientowanych w terenie mamy propozycj? naszych sprawdzonych i bezpiecznych miejsc startu. Podobnie jest z odbiorem kajaków. Nast?puje on zawsze z wcze?niej uzgodnionego miejsca – innego ni? start. Takie rozwi?zanie pozwoli Pa?stwu zwiedzi? o wiele wi?cej ciekawych zak?tków naszych jezior bez konieczno?ci m?cz?cego powrotu do miejsca startu. Zaoszcz?dzone si?y mo?na wykorzysta? nast?pnego dnia na innym szlaku lub atrakcji. W zale?no?ci od Pa?stwa upodoba? i mo?liwo?ci kajakarzy oferujemy elastyczne godziny dostarczenia sprz?tu i jego odbioru. Wystarczy telefon i ju? jedziemy!

Sp?ywy kajakowe rzek? ?yna

  • Start w miejscowo?ci Brze?no ?y?skie
  • Meta - w zale?no?ci od posiadanych si?: mostek w Kurkach przy drodze krajowej nr 58 lub o?rodek Z?bie na jeziorze ?a?skim wi?cej informacji na temat sp?ywu rzek? ?yn? w zak?adce Marózka i ?yna.

Sp?ywy kajakowe rzek? Marózka


I wariant w zale?no?ci od mety i kondycji od 4 do 7 godzin sp?ywu.

  • Start z jeziora My?lice w miejscowo?ci Waplewo
  • Meta - w zale?no?ci od posiadanych si?: Swaderki (j. Maróz) przy Gospodarstwie Rybackim "SZWADERKI" (mo?liwo?? posi?ku w sma?alni ryb (?wie?e pstr?gi, ryba w?dzona) lub mostek na drodze krajowej nr 58 przed wsi? Kurki przy jeziorze ?wi?tym

II wariant od 2,5 do 3,5 godzin sp?ywu – najbardziej malowniczy i atrakcyjny odcinek Marózki. (Wariant dla zapracowanych - idealny do przebycia nawet w godzinach popo?udniowych, startuj?c nawet o 17.00 dop?ywamy w okresie wakacji przed zachodem s?o?ca.)

  • Start ze Swaderek z jeziora Pawlik
  • Meta przy mostku na drodze krajowej nr 58 przed wsi? Kurki przy jeziorze ?wi?tym

III wariant "Dziecinnie prosty!" - specjalna oferta dla Rodziców z ma?ymi dzie?mi, które zanim wyrusz? ju? pytaj? kiedy koniec! :) Sp?yw na 30 minut, w tym równie? odcinkiem Marózki o szybszym nurcie.

  • Start ze Swaderek przy j. Poplusz (auta zostawiamy w lesie na przygotowanym Miejscu postoju pojazdów)
  • Meta w Swaderkach na j. Pawlik. Trasa szczególnie polecana dla osób, które chc? sprawdzi? jak dzieci b?d? znosi?y sp?yw kajakiem, a jednocze?nie nie zniech?ci? dzieci zbyt d?ugim p?ywaniem na pocz?tku ich przygody z kajakiem. Trasa zaczyna si? na niewielkim jeziorze Poplusz, przechodzi w spokojn? i p?ytk? rzeczk? Popluszówk?, pod mostkiem w Swaderkach wp?ywa si? na bardziej energiczny odcinek Marózki i ko?czy na j. Pawlik. Czas nieograniczony jak w innych wariantach ale jest mo?liwo?? zako?czenia sp?ywu w zasadzie w dowolnym momencie, bez nara?ania dzieci na "nud?".

Dla grup zorganizowanych dostarczamy równie? sprz?t na rzek? Omulew (Start z J. Omulew z Jab?onki lub Nataci Ma?ej, a meta nawet w Wielbarku - sp?yw 3-4 dni) i Ko?na (start w ?ajsie a meta w Pajtu?skim M?ynie - sp?yw oko?o 3-4 godziny).

NASZ SPRZ?T

Od sezonu 2012 w naszej wypo?yczalni znajd? Pa?stwo kajaki wykonane w najnowszej technologi – z polietylenu. S? to kajaki Sprinter o du?ej wytrzyma?o?ci na uszkodzenia z wygodnym fotelem z oparciem i miejscem na napój. Wszystkie wios?a s? lekkie – wykonane z aluminium i zako?czone p?etw? polietylenow?. Oczywi?cie ka?dy otrzymuje równie? kamizelk? asekuracyjn? firmy Olimp, a najmniejsi otrzymuj? specjalne kamizelki ratunkowe.

NASZ CENNIK

Rzeka Odcinek * ?redni czas sp?ywu** [h] Dystans do pokanania [km] Cena brutto*** [z?]/kajak 2-osobowy Minimalna liczba kajaków od której realizujemy zamówienie
Popluszówka i Marózka J. Poplusz - j. Pawlik w Swaderkach
0,5
1
40 1
Marózka Waplewo - Swaderki 4-5 14 70 4
Marózka Swaderki - Kurki 2-3 7

60 - do 4 kaj.

50 - 5 kaj. i wi?cej

1


Marózka Waplewo - Kurki (ca?a rzeka) 7-8 21 80 4
?yna Brze?no ?y?skie - Kurki 2-3 6 60 4
?yna Brze?no ?y?skie - Rybaki j.?a?sk
4-5 11 60 4
Marózka i ?yna Swaderki - Rybaki j. ?a?sk
7-8 12 70 4
?yna Odcinek rezerwatowy j. Ustrych - Ru? (wymagane uzyskanie pozwolenia) 6-7 7 100 2
Wypo?yczenie kajaków na inne trasy wyceniane jest indywidualnie. Za wypo?yczenie kajaka na sp?yw kilkudniowy obowi?zuje op?ata 40 z?/ dob? oraz koszt transportu sprz?tu w kwocie 2,50 z?/km liczony w dwie strony - z wypo?yczalni na start i z powrotem, a po sp?ywie z wypo?yczalni na met? i z powrotem. Maksymalna liczba osób jak? przewozimy to 4 osoby.

 

* - dok?adne miejsca startu i odbioru sprz?tu s? okre?lane przez Wypo?yczaj?cego.                    
** - ?redni czas sp?ywu jest tylko wielko?ci? orientacyjn? - Wypo?yczaj?cy nie limituje czasu p?ywania - na wymienionych trasach sprz?t trzeba odda? do godz. 20.00   
*** - cena brutto zawiera wypo?yczenie kajaka dwuosobowego z dwoma kapokami i wios?ami oraz transport kierowców z mety na miejsce startu do aut.

 


 

Pobierz folder


 
Marcin Zega +48 694 164 048 marcinzega@gmail.com